učivo

Jsme čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Forma studia je denní. Výuka se dělí na teoretickou a praktickou. V teoretické výuce se žáci učí všeobecně vzdělávacím a odborným předmětům. Těmi jsou Fotografie, Digitální fotografie, Digitální media, Optika a Materiály. Náplň těchto předmětů nabízí co nejširší vhled do fotografického oboru. Žáci se seznámí s historií fotografie a umění, naučí se práci v grafických programech, věnují se dílům současných autorů, trendům ve fotografii, tiskovým materiálům, možnostmi prezentace a výstavnictví, trhu s fotografií aj. 

Praktická výuka probíhá formou předmětu Odborný výcvik, na který je kladen velký důraz a má také největší hodinovou dotaci. Žáci jedné třídy jsou v tomto předmětu rozděleni do tří skupin, z nichž každá má svého pedagoga. Tím je zajištěn i individuálnější přístup ke každému žákovi. Výuka tohoto předmětu probíhá ve školních ateliérech, případně v plenéru. Během čtyřletého studia se zde žáci naučí a vyzkouší většinu fotografických témat a kategorií. Největší důraz je v tématických plánech kladen na portrétní, reklamní, produktovou, módní a reportážní fotografii. Což jsou obory fotografie, které mají na trhu práce v současné době nejlepší uplatnění. Samozřejmě se na Odborném výcviku věnujeme i dalším odvětvím, jako je například krajinářská fotografie, speciální fotografické techniky, grafický design, video tvorba aj. V prvním ročníku se navíc žáci učí zpracovávat fotografii klasickou cestou ve fotokomorách. K doplnění výuky pak ještě pravidelně navštěvujeme aktuální fotografické výstavy nebo zveme do školy významné osobnosti české fotografie (přednášeli u nás například Stanislav Krupař, Barbora Reichová, Jan Faukner, Peter Korček aj.). Každý absolvent by tak měl být schopný aplikovat nabyté znalosti v profesi fotografa.

 

Výstupem každého roku je ročníková práce. Jedná se o výstavní soubor, který každý žák vytváří na základě zadaného tématu. Ukončení ročníku je vždy podmíněno složením závěrečné ověřovací zkoušky (ústní i praktické), která shrnuje učivo daného ročníku do několika otázek nebo cvičení. 

 

Ve druhém a třetím ročníku jsou žáci povinni najít si dvoutýdenní praxi v oboru. Jedná se většinou o termín druhé poloviny května.

Maturitní zkouška se skládá z českého jazyka a literatury, anglického jazyka nebo matematiky, dále z odborných předmětů Fotografie, Digitální fotografie a praktické části Odborného výcviku. 

Všeobecně vzdělávací předměty:

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Občanská nauka

Dějepis

Fyzika

Chemie

Biologie a ekologie

Matematika

Informační a komunikační technologie

Ekonomika

Odborné předměty:

Výtvarná příprava

Optika a přístroje

Fotografie

Materiály

Digitální fotografie

Digitální média

Odborný výcvik